Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 04 2017

kalina
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viagriber griber
kalina
4315 9551
Reposted fromkarahippie karahippie viafischikella fischikella
kalina
7720 b49e 500
Reposted fromdesinteressement desinteressement viapasazer pasazer

October 28 2017

kalina
  I pomyślałam najbanalniej na świecie, jakie to niesprawiedliwe, że jest się z kimś blisko, tak blisko, że dotyka się jego myśli w głowie samym tylko spojrzeniem w oczy, że brzmienie głosu i słowa, które są z tego głosu zrobione, powtarza się sobie przed zaśnięciem, przytula się je ... a potem Ziemia się obraca o parę stopni, wszystko znika, jak gdyby nigdy nic, jest już inna pogoda, mówi się co innego innym uszom...
— Anna Janko
Reposted fromIriss Iriss viawardah wardah

October 22 2017

0655 335f 500
Reposted fromfuckblack fuckblack viafischikella fischikella
kalina
4486 17dc
Where is my mind?

October 12 2017

kalina
3550 024d 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viaawaken awaken
2897 119b 500
Reposted frombrumous brumous viaawaken awaken

October 06 2017

5662 3332 500
Reposted frombrumous brumous viaawaken awaken

September 30 2017

kalina

September 27 2017

kalina
Nie chodziliśmy ze sobą
nie można tak tego nazwać
jeśli chodzi się ze sobą 
wyłącznie do łóżka
i wiesz
to nie był związek
choć ręce były związane
ale tak już chyba jest
kiedy ktoś kochał za bardzo
i pali go w gardle to słowo
jedna miłość na jedno życie
proszę więc
nie złość się na mnie
ja nie mam już do tego serca.
— Maria Goniewicz - 22
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaawaken awaken

September 25 2017

4792 4db2 500

m. świetlicki / drobna zmiana

Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viaeta eta
kalina
5659 ad6b 500
Reposted frommixtura mixtura viagriber griber
kalina
6954 5bd5 500
Reposted fromVictorialies Victorialies viafischikella fischikella

September 19 2017

kalina
3776 b2b6
Reposted fromparkaboy parkaboy viapasazer pasazer

September 14 2017

kalina
1287 59ec
Reposted fromIriss Iriss viasarkastyczna sarkastyczna
kalina
3159 047b 500
Charles Bukowski miałby dziś urodziny.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viafischikella fischikella
kalina

August 16 2017

6834 1ba3
Reposted fromLauderdak Lauderdak
kalina
- Jakby pojawiły się kłopoty… masz mój numer?
- Mam.
- Usuń.
Reposted fromnemomen001 nemomen001 viasarkastyczna sarkastyczna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl